Instandhoudingsplannen

 

Meerjaren onderhoudsplannen

Het uitvoeren van regelmatig onderhoud is zeker op lange duur het beste voor het monument. Goed onderhoud vraagt echter wel een planmatige aanpak. Dit is vaak voordeliger bij de uitvoering, maar het komt ook de kwaliteit voor het monument ten goede. Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan is dan ook gespecialiseerd werk. Er moet een goede inschatting worden gemaakt van de kosten, maar zeker ook van de uit te voeren werkzaamheden de komende jaren.

 

Begeleiding van het onderhoud

Bij een goed onderhoud van het monument zijn veel specialistische bedrijven betrokken. Dit kunnen zijn schilders, molenmakers, rietdekker, metsel- en voegbedrijven en bouwkundige aannemers. Van Reeuwijk bouwmeester is door de jarenlange ervaring in de praktijk instaat om een eigenaar te ondersteunen bij het kiezen van de juiste aannemer voor het onderhoud. Ook het toezicht houden op deze onderhoudswerkzaamheden en het opleveren van het werk behoort tot de vaste taken van Van Reeuwijk bouwmeester. Wij kunnen dit totale pakket dat nodig is om tot goed onderhoud te komen voor een eigenaar leveren. Hierbij kunnen aanbestedingen worden georganiseerd om het onderhoud op een transparante , kwalitatief goede en toch meest voordelige wijze aan te besteden.

 

Subsidiemogelijkheden

Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) in werking getreden. Ieder jaar kan van 1 februari tot 31 maart bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een instandhoudingsplan worden ingediend. Het plan wordt in principe voor zes jaar opgesteld.

Bij regulier herstel zal dan sprake zijn van de normale onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk, klein bouwkundig herstel, controle brandblusser, controle bliksemafleider etc.
Bij ingrijpend herstel en/ of een grote ingreep zullen bij deze werkzaamheden ook onderdelen worden vervangen of hersteld. (te denken valt aan het vervangen van ramen, het ( grootschalig) herstel van metselwerk, herstel voegwerk ( groter dan 1 M2) etc.).

 

Aanvraag doen

Voor een volledige aanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het vaak noodzakelijk de volgende stukken aan te leveren dan wel te onderzoeken/ inspecteren:

– inspecteren van het gehele monument,

– het opnemen van de onderhoudswerkzaamheden,

– het op foto vastleggen van alle gebreken van de molen en het maken van overzichtsopnamen,

– het adviseren betreffende de herstelwijze,

– het opstellen van een inspectierapport,

– het opstellen van een bestek waarin de aard en omvang van de te treffen maatregelen uitvoerig staan omschreven inclusief de te stellen eisen aan de uitvoering en het te gebruiken materiaal,

– omschrijving van de wettelijke regels die van toepassing zijn op het werk,

– het opstellen van een gedetailleerde calculatie met een meerjarenbegroting aan de hand van het bestek volgens het verplicht gestelde model zoals opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Voor deze werkzaamheden is het mogelijk dat een subsidie wordt aangevraagd bij het Rijk ( de RCE, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Het subsidiepercentage hiervoor zal 50% bedragen voor alle eigenaren. Voor molens is het maximale subsidiebedrag dat in zes jaar kan worden verkregen € 30.000,-. Voor de overige monumenten is de basis dat 3% van de herbouw- of verzekerde waarde van het monument als maximale subsidiabele kosten zal gelden. Bij 50% subsidie kan dan 1.5% subsidie worden verkregen. De kosten voor het opstellen van een Instandhoudingsplan komen ook voor subsidie in aanmerking.

 

Wij kunnen u helpen!

Van Reeuwijk bouwmeester heeft de afgelopen jaren al vele honderden instandhoudingsplannen opgesteld voor molens, sluizen, gemalen, bruggen, kerktorens, gedenktekens en andere monumenten. Zeker op het gebied van molens zijn wij hierbij de grootste aanbieder van ons land. Wij kunnen dit proces van subsidie aanvragen en het opstellen van alle benodigde stukken hiervoor dan ook efficiënt uitvoeren. Voor veel eigenaren is het zelf opstellen van de plannen toch vaak een te grote drempel vanwege de benodigde specialistische kennis van zowel de monumenten als van de toch steeds ingewikkelder wordende regelgeving.

 

Voor meer specifieke vragen over deze subsidiemogelijkheden en het opstellen van plannen hiervoor kunt u nader contact met ons opnemen. Graag kijken we dan samen met u wat de beste oplossing kan zijn voor uw monument.