Category Archives: Info

Ons team

 

Dhr. Ing. Gijs van Reeuwijk ( 1963) heeft het bureau in 2008 gesticht. Daarvoor was hij bijna 20 jaar actief als senior deskundige Molens en Waterbouwkundige Werken bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. ( thans Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Dhr. van Reeuwijk is als Civiel Ingenieur in 1985 afgestudeerd. Naast zijn technische kennis heeft hij vele jaren op diverse soorten molens zoals korenmolens, poldermolens en houtzaagmolens als vrijwillig molenaar gewerkt. Dhr. van Reeuwijk is al 35 jaar gediplomeerd vrijwillig molenaar.

 

Mevr. Simone Vos (1965) is sinds 2008 verantwoordelijk voor de planning, de bedrijfsvoering, prijsvorming, publiciteit, kwaliteitszorg en de overige bureau werkzaamheden voor zover dit geen technisch inhoudelijke zaken betreffen.

 

Dhr. Jaap Tiedema ( 1971). is sinds 2009 werkzaam bij het bureau Hij heeft de Hogere Beroepsopleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg afgerond. Voordat hij bij Van Reeuwijk bouwmeester in dienst kwam werkte hij bij Monumentenwacht Friesland als inspecteur van het gebouwde erfgoed. Dhr. Tiedema is al meer dan 25 jaar vrijwillig molenaar en draait o.a. op de Nylânnermolen te Workum in zijn vrije tijd. Hij is tevens leermeester voor het opleiden van nieuwe molenaars.

 

Dhr. Ing. Jan Hofstra ( 1959) is sinds begin 2012 werkzaam bij het bureau. Hij heeft een lange staat van dienst als Molendeskundige van de Provincie Zuid-Holland. Daarvoor werkte hij bij een groot restauratiebedrijf. Dhr. Hofstra is als Bouwkundig Ingenieur in 1984 en als Civiel Ingenieur in 1985 afgestudeerd. Dhr. Hofstra is meer dan 30 jaar vrijwillig molenaar en woont op een functionerende poldermolen in Aalsmeer die door hem wordt bediend.

 

Door de verscheidenheid aan expertise en de hoeveelheid vaste werknemers zijn wij in staat om voor eigenaren continuïteit te bieden bij advisering op het gebied van de instandhouding van ons gebouwd erfgoed. Alle kennis die in de jaren is opgedaan is hierbij op een goede wijze geborgd.

Herbestemming

 

Functioneel ontwerp

Voor het duurzame behoud van monumenten is het van groot belang dat het object een goede functie heeft. Vaak is de oorspronkelijke functie die het object jarenlang heeft gehad het allerbeste. Het monument is vaak voor die functie ontworpen en gebouwd. Bij molens zien we dat de oorspronkelijke functie vaak nog mogelijk is. De molen kan nog graan malen, water uit de polder pompen en houtzagen. Deze oorspronkelijke functie geeft ook de beste basis om de molen aantrekkelijk te maken voor bezoekers, ook voor de omgeving is een draaiende molen natuurlijk een waardevol gegeven.

 

Herbestemming

Wanneer het object de oorspronkelijke functie niet meer kan vervullen dan zal er gezocht moeten worden naar een passende nieuwe functie. Vaak doet deze herbestemming wel afbreuk aan de cultuur-historische waarde, maar het kan ook het behoud zijn van het monument. Het kiezen van een goede nieuwe functie is vaak maatwerk. Soms kan er sprake zijn van het behoud van de oude functie waarbij een nieuwe nevenfunctie aan het monument wordt toegevoegd.

 

Subsidies voor herbestemming

Een kerk of boerderij kan zo een woonfunctie krijgen en een oud fabriekscomplex kan een geheel andere of aanvullende functie krijgen zoals een bezoekerscentrum of restaurant. Vooruitlopend op een restauratie kan voor het behoud van een complex dan ook eerst een herbestemmingsonderzoek worden uitgevoerd. Onder andere de rijksoverheid heeft hier ook subsidies voor beschikbaar.

 

Overleg basisingrediënt voor een goed plan

Van Reeuwijk bouwmeester is bij diverse herbestemmingsopgaven betrokken geweest. Vaak vraagt dit veel vooroverleg om te komen tot een goed plan dat ook economisch gezien uit te voeren zal zijn.

Vergunningen

 

Vergunning vereist

Bij veel werkzaamheden aan monumenten zal bij restauratie en groot onderhoud een vergunning noodzakelijk zijn. Ook voor veel subsidieaanvragen is de vergunning een onderdeel van alle verplicht aan te leveren stukken. De vergunning zal vaak in het kader van de Omgevingswet WABO moeten worden aangevraagd bij de gemeente. Dit kan dan betrekking hebben op het onderdeel “wijzigen van het monument”, maar ook op het deel “bouwen” als er grotere bouwkundige wijzigingen te verwachten zijn. Ook is het mogelijk dat aanvullende vergunningen nodig zijn die door de provincie of het waterschap worden verleend.

 

Vergunningsaanvraag verzorgen

Bij monumenten kan een reguliere procedure gelden van 8 weken voor het verkrijgen van de vergunning, maar soms moet hier wel een half jaar voor worden uitgetrokken! Een op te stellen restauratieplan met bijbehorende toelichting is vaak de basis voor de vergunningsaanvraag. Wij kunnen de gehele vergunningsaanvraag voor de eigenaar verzorgen en wij kunnen zo nodig de aanvraag inhoudelijk toelichten bij de Monumentencommissie van de gemeente. Vaak is deze toelichting erg belangrijk en zal het zorgen voor een snellere afdoening.

 

Wanneer u de vraag heeft of een vergunning noodzakelijk zal zijn dan kunnen wij daar vaak een antwoord op geven. Wij hebben vaak vergelijkbare zaken afgehandeld zodat er een goed beeld is ontstaan van wat nu bij verschillende gemeenten als vergunningplichtig wordt aangemerkt.

Bouwhistorisch onderzoek

 

Inzicht in bouwhistorie

Bij veel monumenten zal bij een restauratie niet veel wijzigen. Delen worden hersteld of vervangen en dat gebeurt vaak op dezelfde wijze en meet dezelfde detaillering zoals dit reeds aanwezig was. Soms is er sprake van grotere voorgenomen wijzigingen of gaat de bestemming en functie van het monument veranderen. In dat geval is het goed meer inzicht te verkrijgen in de bouwhistorie. Ook kan dan de cultureel historische waardestelling beter worden vastgesteld. In die gevallen kan voorafgaand aan de restauratie een bouwhistorisch onderzoek of bouwhistorische verkenning plaatsvinden. Dit onderzoek kan als leidraad genomen worden om te komen tot een voor het monument duurzame- en cultuur-historisch verantwoorde ( restauratie) keuze.

 

Bouwhistorisch(e) onderzoek of – verkenning

Het onderzoek bestaat vaak uit een archief onderzoek en een onderzoek aan het object zelf. Door de grote ervaring en de kennis van Van Reeuwijk bouwmeester kunnen belangrijke bouwdetails goed worden herkend. Hierdoor kan alles in een breder perspectief worden geplaatst zodat ook de ( landelijke) cultuur- historische waarde kan worden vastgesteld. De onderzoeken worden uitgevoerd volgens de “Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek” zoals voorgeschreven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Dendrochronologisch onderzoek

Bij onze onderzoeken maken wij veel gebruik van dendrochronologisch onderzoek. Wij kunnen dit in eigen beheer uitvoeren. Aan de hand van een boormonster kan de ouderdom van het hout worden vastgesteld. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vaak verrassend en geven veel meer informatie over de ouderdom van het monument of delen ervan. Zo konden wij recentelijk aantonen dat een achtkante molen in Noord-Holland al uit 1525 moet dateren. Tot nu toe werd de molen zeker 100 jaar minder oud geschat. Dankzij dit onderzoek is nu door ons een van de oudste ( en mogelijk aller-oudste) houten achtkante molen van ons land gedateerd.

 

Kleuronderzoek

Als onderdeel van het totale onderzoek kunnen wij voor eigenaren onderzoek verrichten naar de kleurstelling en het kleurgebruik door de eeuwen heen. Dit zal met name gelden voor het interieur van molens en monumenten.

 

Fondsenwerving

 

Fondsen steeds vaker noodzakelijk voor restauratie monument

Het restaureren en instandhouden van monumenten is vaak niet eenvoudig. Er zijn mogelijkheden voor het verkrijgen van overheidssubsidies, maar zelfs dan resteert er vaak nog een groot deel dat door de eigenaar zal moeten worden opgebracht. We zien dan ook dat het verkrijgen van aanvullende bijdragen van fondsen steeds belangrijker wordt om een project te kunnen uitvoeren.

 

Monumenten met geringe economische waarde

Dit is zeker het geval bij monumenten met een geringe economische waarde zoals bijvoorbeeld molens. Vaak is een molen voor een restauratie 1 euro waard en na het investeren van vele tonnen om het object geheel gerestaureerd te krijgen is de molen nog steeds 1 euro waard. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de beperkingen in bestemming bij dit soort kwetsbare monumenten.

 

Aanvragen van fondsen

Gelukkig zijn er in Nederland vele fondsen die het behoud van monumenten een warm hart toedragen. Vanuit onze ervaring bij de honderden projecten die wij hebben voorbereid en begeleid hebben we een goed inzicht verkregen in de mogelijkheden die fondsen bieden. In veel gevallen is de planvorming, het aanvragen van subsidies en het vervolgens aanvragen van de bijdragen bij fondsen een integraal pakket.

 

Een dekkende begroting

Wij kunnen eigenaren adviseren bij de keuze van fondsen en samen met de eigenaar kunnen we tot een goed plan komen om deze fondsen te benaderen. Op deze wijze kan met het particuliere initiatief en de vaak toch noodzakelijk bijdragen van overheden gekomen worden tot een dekkende begroting voor de restauratie van het monument.

Subsidiemogelijkheden

 

 

Restauratie aan monumenten

Om een monument goed in stand te kunnen houden is het natuurlijk belangrijk dat er goed onderhoud wordt gepleegd. Echter met alleen goed onderhoud ben je er vaak niet. Er zullen ook regelmatig delen van het monument moeten worden gerestaureerd.
Dit zal met name het geval zijn bij molens waar de restauratie cyclus op 25 jaar kan worden gesteld. Bij “normale” monumenten ligt dat op circa 50 jaar. Dit komt met name omdat een molen meer te beschouwen valt als een werktuigbouwkundig monument met een bouwkundige schil. De vele bewegende delen en de kwetsbaarheid voor weer- en wind maken dat veel vaker delen moeten worden gerestaureerd of vervangen.

 

Monumenten in Nederland

Op dit moment staan de monumenten er in Nederland gelukkig vrij goed bij. Er is vrijwel geen sprake meer van monumenten die er als een ruïne bij staan. Belangrijke onderdelen moeten echter vaak wel worden gerestaureerd. We zien een toenemende problematiek bij de funderingen van monumenten. Dit kan komen door lagere waterstanden, maar ook door aardbevingen.

 

Subsidiebeleid per provincie verschillend

Voor de restauratie van monumenten zijn subsidies beschikbaar. Sinds enige jaren is het Rijksbudget dat hiervoor beschikbaar was gedecentraliseerd naar de provincies. Alle provincies in Nederland voeren een eigen beleid op het gebied van het verdelen van deze subsidies. De provincies hebben hier ondertussen allemaal eigen regels voor opgesteld. Dit maakt het er voor de eigenaar niet makkelijk op om een beroep te doen op deze subsidie mogelijkheden.

 

Aangescherpte subsidie eisen

Ook zijn de eisen die worden gesteld aan eigenaren om een aanvraag te kunnen indienen behoorlijk aangescherpt. Alleen met een goede voorbereiding en een planmatige aanpak van de aanvraag voor subsidie is het mogelijk om een kans te maken op deze bijdrage. Zelfs met een goede aanpak is het traject vaak lang en moet er op minstens een jaar worden gerekend om van planvorming tot een subsidie toezegging te komen.

 

Hoe wordt subsidie aanvraag succesvol?

Van Reeuwijk bouwmeester is in heel Nederland actief en heeft dan ook een goed overzicht van alle mogelijkheden om een subsidie voor de restauratie van uw monument te krijgen. Voor honderden objecten hebben wij de laatste jaren reeds succesvol subsidies kunnen aanvragen. In een gesprek kunnen alle (provinciale) mogelijkheden worden besproken en kan ook worden aangegeven wat de beste methode kan zijn om te komen tot een succesvolle subsidieaanvraag.

 

Voor meer informatie zie ook:

– restauratieplannen

– instandhoudingsplannen

– vergunningen

Instandhoudingsplannen

 

Meerjaren onderhoudsplannen

Het uitvoeren van regelmatig onderhoud is zeker op lange duur het beste voor het monument. Goed onderhoud vraagt echter wel een planmatige aanpak. Dit is vaak voordeliger bij de uitvoering, maar het komt ook de kwaliteit voor het monument ten goede. Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan is dan ook gespecialiseerd werk. Er moet een goede inschatting worden gemaakt van de kosten, maar zeker ook van de uit te voeren werkzaamheden de komende jaren.

 

Begeleiding van het onderhoud

Bij een goed onderhoud van het monument zijn veel specialistische bedrijven betrokken. Dit kunnen zijn schilders, molenmakers, rietdekker, metsel- en voegbedrijven en bouwkundige aannemers. Van Reeuwijk bouwmeester is door de jarenlange ervaring in de praktijk instaat om een eigenaar te ondersteunen bij het kiezen van de juiste aannemer voor het onderhoud. Ook het toezicht houden op deze onderhoudswerkzaamheden en het opleveren van het werk behoort tot de vaste taken van Van Reeuwijk bouwmeester. Wij kunnen dit totale pakket dat nodig is om tot goed onderhoud te komen voor een eigenaar leveren. Hierbij kunnen aanbestedingen worden georganiseerd om het onderhoud op een transparante , kwalitatief goede en toch meest voordelige wijze aan te besteden.

 

Subsidiemogelijkheden

Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) in werking getreden. Ieder jaar kan van 1 februari tot 31 maart bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een instandhoudingsplan worden ingediend. Het plan wordt in principe voor zes jaar opgesteld.

Bij regulier herstel zal dan sprake zijn van de normale onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk, klein bouwkundig herstel, controle brandblusser, controle bliksemafleider etc.
Bij ingrijpend herstel en/ of een grote ingreep zullen bij deze werkzaamheden ook onderdelen worden vervangen of hersteld. (te denken valt aan het vervangen van ramen, het ( grootschalig) herstel van metselwerk, herstel voegwerk ( groter dan 1 M2) etc.).

 

Aanvraag doen

Voor een volledige aanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het vaak noodzakelijk de volgende stukken aan te leveren dan wel te onderzoeken/ inspecteren:

– inspecteren van het gehele monument,

– het opnemen van de onderhoudswerkzaamheden,

– het op foto vastleggen van alle gebreken van de molen en het maken van overzichtsopnamen,

– het adviseren betreffende de herstelwijze,

– het opstellen van een inspectierapport,

– het opstellen van een bestek waarin de aard en omvang van de te treffen maatregelen uitvoerig staan omschreven inclusief de te stellen eisen aan de uitvoering en het te gebruiken materiaal,

– omschrijving van de wettelijke regels die van toepassing zijn op het werk,

– het opstellen van een gedetailleerde calculatie met een meerjarenbegroting aan de hand van het bestek volgens het verplicht gestelde model zoals opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Voor deze werkzaamheden is het mogelijk dat een subsidie wordt aangevraagd bij het Rijk ( de RCE, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Het subsidiepercentage hiervoor zal 50% bedragen voor alle eigenaren. Voor molens is het maximale subsidiebedrag dat in zes jaar kan worden verkregen € 30.000,-. Voor de overige monumenten is de basis dat 3% van de herbouw- of verzekerde waarde van het monument als maximale subsidiabele kosten zal gelden. Bij 50% subsidie kan dan 1.5% subsidie worden verkregen. De kosten voor het opstellen van een Instandhoudingsplan komen ook voor subsidie in aanmerking.

 

Wij kunnen u helpen!

Van Reeuwijk bouwmeester heeft de afgelopen jaren al vele honderden instandhoudingsplannen opgesteld voor molens, sluizen, gemalen, bruggen, kerktorens, gedenktekens en andere monumenten. Zeker op het gebied van molens zijn wij hierbij de grootste aanbieder van ons land. Wij kunnen dit proces van subsidie aanvragen en het opstellen van alle benodigde stukken hiervoor dan ook efficiënt uitvoeren. Voor veel eigenaren is het zelf opstellen van de plannen toch vaak een te grote drempel vanwege de benodigde specialistische kennis van zowel de monumenten als van de toch steeds ingewikkelder wordende regelgeving.

 

Voor meer specifieke vragen over deze subsidiemogelijkheden en het opstellen van plannen hiervoor kunt u nader contact met ons opnemen. Graag kijken we dan samen met u wat de beste oplossing kan zijn voor uw monument.

Restauratieplannen en bouwbegeleiding

 

Restauratie van uw monument

Wanneer het niet mogelijk is om een monument met alleen goed onderhoud instand te houden is een ( deel) restauratie noodzakelijk. Vaak is het mogelijk om zo`n restauratie samen met regulier onderhoud uit te voeren.

Voor een restauratie is het belangrijk om een goed plan ( bestek) op te stellen. Immers het restauratieplan zal de basis vormen voor mogelijke subsidie aanvragen en vergunningen. Het belangrijkste echter is dat een restauratieplan een contractstuk vormt tussen de eigenaar en de aannemer die het werk gaat uitvoeren. Zeker vandaag de dag is het gebruikelijk om voor belangrijke restauratiewerkzaamheden bij meerdere aannemers offerte aan te vragen. Dit zal ervoor zorgen dat een begroting marktconform zal zijn, maar het vraagt ook om een inspanning bij de aannemer om scherpe begrotingen te maken en kwalitatief hoogstaand werk af te leveren.

We zien dan ook dat veel aannemers, metsel- en voegbedrijven en molenmakers gecertificeerd worden bij bijvoorbeeld de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg om zo duidelijk te maken dat ze volgens goedgekeurde en gecontroleerde normen werken. Ook van Reeuwijk Bouwmeester is gecertificeerd. In 2015 waren wij het eerste bureau in Nederland dat zowel als Erkend Monumenten Advies Bureau alsmede als Erkend Molen Advies bureau is gecertificeerd. De medewerkers van het bureau van Reeuwijk bouwmeester hebben zeer veel ervaring bij het opstellen van restauratieplannen voor diverse monumenten.

Op het gebied van molens hebben wij gezamenlijk meer dan 100 man jaar directe ervaring bij het maken van plannen. Wij hebben door de jaren heen voor bijna de helft van de ca 1200 Rijksbeschermde molens in Nederland al eens restauratie- of onderhoudsplannen gemaakt! Voor vrijwel alle nog aanwezige de stalen windmotoren van ons land hebben wij al eens een plan gemaakt of de restauratie begeleid. Wij zijn hiermee het leidende bureau in ons land op dit gebied.

 

Stielen Reuzen

In de documentatie Stielen Reuzen, waaraan wij hebben meegewerkt kunt u over dit onderwerp meer te weten komen. Kijk hier het filmpje:

 

Restauratieplannen

Voor het opstellen van een compleet restauratieplan, dat zal voldoen aan alle eisen die de markt, de subsidiegever en ook de vergunningsverlenende instanties hieraan stellen, zijn wij de aangewezen persoon. Wij stellen een doelgericht plan op zonder overbodige toeters en bellen dat ook voor de aannemer en de man op de werkvloer goed te lezen valt. Waar nodig zullen bij het restauratieplan ook de nodige (digitale) tekeningen worden vervaardigd.

 

Directievoering en bouwbegeleiding van de restauratie

Bij de uitvoering van een restauratie voeren we aansluitend op de planvorming en het verkrijgen van de middelen ook de bouw directie over de restauratie. Op deze wijze kan de kwaliteit die we willen bereiken goed worden gewaarborgd. Deze goede begeleiding zorgt ervoor dat er minder onverwachte zaken gaan spelen en we kunnen er zodoende voor zorgen dat het beschikbare budget zo goed mogelijk wordt besteed.

 

Graag bespreken we met de klant de mogelijkheden die een restauratieplan kan bieden om het monument ook in de toekomst in goede staat te kunnen houden.

 

 

ERM

 

 

 

 

 

Van Reeuwijk bouwmeester, Erkend Monumenten- en Molen adviesbureau